BẢNG GIÁ LƯU TRỮ CAMERA


Upload Ảnh Upload Video

Số Cameras:
Tần suất upload:
Độ phân giải ảnh:
Số ngày lưu trữ:
... nghìn /Tháng
Tốc độ tối thiểu: 146.7Kbps
Dung lượng tối thiểu:

Chú ý: Nếu đặt chế độ Phát hiện chuyển động, camera sẽ chỉ upload khi phát hiện chuyển động, nên sẽ tiết kiệm dung lượng!


Bandwidth/Month: 45.31GB $0.10736896934642959/GB $4.87
Storage Capacity: 10.57GB $0.19999999999999998/GB $2.11